ไทยเตรียมเป็นเจ้าภาพจัดประชุม ATIGA

ไทยเตรียมเป็นเจ้าภาพจัดประชุม ATIGA นัดแรก ในรอบ 12 ปี

กรมเจรจาฯ เผย ไทยจะเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมคณะเจรจายกระดับความตกลง ATIGA ครั้งแรก ในรอบ 12 ปี คาดจะส่งผลให้มูลค่าการค้าในอาเซียนเพิ่มขึ้น

วันที่ 12 กันยายน 2565 นางอรมน ทรัพย์ทวีธรรม อธิบดีกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ เปิดเผยว่า ไทยจะเป็นเจ้าภาพการประชุมครั้งแรกของคณะเจรจายกระดับความตกลง ATIGA (Trade Negotiating Committee for the ATIGA Upgrading Negotiation: ATIGA TNC) ครั้งที่ 1 ระหว่างวันที่ 29-30 กันยายน 2565 ณ จังหวัดกระบี่
หลังจากที่รัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียนได้ประกาศเริ่มการเจรจายกระดับความตกลงการค้าสินค้าของอาเซียน (ASEAN Trade in Goods Agreement: ATIGA) ในการประชุมรัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียนอย่างไม่เป็นทางการ (AEM Retreat) ครั้งที่ 28 เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2565 ที่ผ่านมา

โดยประเด็นในการประชุม ATIGA จะมีการหารือแผนงานการเจรจายกระดับความตกลงการค้าสินค้าของอาเซียน (ATIGA) เพื่อปรับปรุงความตกลง ATIGA ซึ่งมีเป้าหมายให้อาเซียนเป็นตลาดเดียว และเคลื่อนย้ายสินค้าภายในภูมิภาคได้อย่างเสรี ลดอุปสรรคทางการค้าระหว่างอาเซียน ซึ่งได้ลงนามเมื่อปี 2552 และมีผลบังคับใช้ในปี 2553
ให้สอดคล้องกับการพัฒนาในภูมิภาคและระดับสากล และเปิดกว้างสำหรับประเด็นใหม่ๆ นับเป็นครั้งแรกในรอบ 12 ปี ที่จะหารือรองรับสภาวะการค้าปัจจุบัน เชื่อมโยงการค้า เพิ่มมูลค่าสินค้าการค้าระหว่างกันมากขึ้น พร้อมกับหารือในด้านการลดภาษีให้มากขึ้น

ATIGA

“ภาษีสินค้าบางบางประเทศก็ยังสามารถลดเพิ่มได้ ซึ่งเป้าหมายต้องการให้ลดภาษี 0% ให้ได้ 99% ซึ่งอาเซียน 6 ประเทศเดิม ลด 0% ไปแล้ว 99.3% ก็ยังมีกลุ่ม 4 ประเทศ CLMV ลด 0% เพีบง 97.7% ซึ่งก็ต้องมีการหารือเพื่อลดภาษีสินค้าเพิ่ม อาทิ เนื้อหมู กล้วยไม้ เป็นต้น”

สำหรับทิศทางประเด็นที่จะหารือ เช่น การยกระดับให้พิธีการศุลกากรของประเทศสมาชิกสอดคล้องกับมาตรฐานสากล (Customs Modernisation) ที่มีความสะดวกและง่ายต่อการตรวจปล่อยสินค้ากรณีเร่งด่วนฉุกเฉิน (Express Consignment) การค้ากับสิ่งแวดล้อม (Trade and Environment) การสนับสนุนให้วิสาหกิจขนาดกลาง ขนาดย่อม และรายย่อย (MSMEs) เข้าถึงตลาดในภูมิภาคมากขึ้น การเชื่อมโยงระบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ (e-Document) เป็นต้น

สำหรับผู้เข้าร่วมการประชุมคณะเจรจาฯ จะประกอบด้วยหัวหน้าคณะเจรจายกระดับความตกลง ATIGA (ATIGA TNC Lead) ของประเทศสมาชิกอาเซียน รวมทั้งประธานคณะทำงานทั้ง 6 ด้าน ได้แก่ คณะเจรจาด้านพิธีการศุลกากรและการอำนวยความสะดวกทางการค้า คณะเจรจาด้านกฎถิ่นกำเนิดสินค้า คณะเจรจาด้านมาตรการสุขอนามัยและสุขอนามัยพืช คณะเจรจาด้านมาตรฐาน กฎระเบียบทางเทคนิคและกระบวนการตรวจสอบและรับรอง คณะเจรจาด้านการเยียวยาทางการค้า และคณะเจรจาด้านกฎหมายและสถาบัน

อาเซียนเป็นคู่ค้าอันดับ 1 ของไทยมาอย่างยาวนาน โดยในปี 2564 การค้าระหว่างไทยกับอาเซียน มีมูลค่า 110,868.81 ล้านเหรียญสหรัฐ คิดเป็นสัดส่วน 20.5% ของมูลค่าการค้าทั้งหมดของไทย ซึ่งไทยได้ดุลการค้ากับอาเซียนมูลค่า 19,430.77 ล้านเหรียญสหรัฐ ไทยส่งออกและนำเข้าจากอาเซียนเป็นอันดับหนึ่ง ในสัดส่วน 23% และ 17% ของมูลค่าการค้าไทยกับโลกตามลำดับ สินค้าส่งออกสำคัญของไทย

เช่น น้ำมันสำเร็จรูป ยานยนต์และชิ้นส่วน เม็ดพลาสติก เคมีภัณฑ์ เป็นต้น และสินค้านำเข้าสำคัญ เช่น เครื่องคอมพิวเตอร์และส่วนประกอบ น้ำมันดิบ เคมีภัณฑ์ เครื่องจักรไฟฟ้าและส่วนประกอบ ก๊าซธรรมชาติ เป็นต้น