วิธียื่นภาษีออนไลน์ 2565 (ยื่นในปี 2566) สรุปแบบเข้าใจง่าย มือใหม่ก็ทำได้!

วิธียื่นภาษีออนไลน์ 2565 (ยื่นในปี 2566) สรุปแบบเข้าใจง่าย มือใหม่ก็ทำได้!

การเงิน

วิธียื่นภาษีออนไลนน์ 2565 (ยื่นในปี 2566) สรุปให้เข้าใจง่าย ต้องใช้เอกสาร-หลักฐาอะไรบ้าง มือใหม่ก็สามารถทำได้เช่นกัน

ในทุกๆ ปี มนุษย์เงินเดือน จะต้องยื่นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดากับกรมสรรพากร ตามข้อกฎหมายที่กำหนดให้ผู้มีรายได้ มีหน้าที่ต้องยื่นแบบแสดงรายการภาษีที่กำหนดภายในเดือน ม.ค.-มี.ค. ของปีถัดไป

ขั้นตอนยื่นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดามี 2 แบบ

 • แบบ ภ.ง.ด.90 คือ ผู้ที่มีรายได้นอกเหนือจากเงินเดือนที่ได้รับ เช่น ค้าขายแบบบุคคลธรรมดา เงินปันผล หรืออื่นๆ
 • แบบ ภ.ง.ด.91 คือ ผู้ที่มีรายได้เป็นเงินเดือนโดยไม่มีรายได้เสริมจากแหล่งงาน หรือรายได้อื่น เช่น พนักงานบริษัทที่รับเงินค่าจ้างเพียงอย่างเดียว

สำหรับกาารยื่นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดามี 2 รูปแบบ

ยื่นภาษีแบบเอกสาร

 • สามารถยื่นด้วยตนเองตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค.-31 มี.ค. 66

ยื่นภาษีแบบออนไลน์

 • สามารถยื่นด้วยตนเองตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 10 เม.ย. 66

เอกสารที่ต้องเตรียมยื่นภาษีออนไลน์

 • หนังสือรับรองภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย (ใบ 50 ทวิ) เป็นเอกสารที่แสดงถึงรายได้รวมทั้งปี หลังจากหักชำระกองทุน หรือเงินทุนสำรองต่างๆ
 • รายการลดหย่อนภาษีที่รวบรวมไว้ททั้งปี เช่น ค่าเลี้ยงดูบิดา-มารดา ค่าเลี้ยงดูบุตร เป็นต้น
 • เอกสารประกอบการลดหย่อนภาษีเพื่อกรอกแบบฟอร์มยื่นภาษี เช่น จำนวนเงินที่ซื้อกองทุน เบี้้ยประกันชีวิต ประกันสุขภาพ หรือค่าใช้จ่ายในการซื้อสินค้าและบริการ เป็นต้น
 • ลดหย่อนภาษี 2565 มีอะไรบ้าง คำนวณกันก่อนยื่นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาปีนี้
 • วิธียื่นภาษีย้อนหลัง ต้องเตรียมเอกสารอะไรบ้าง?

วิธียื่นภาษีออนไลน์ 2565 ผ่านเว็บไซต์ www.rd.go.th มีขั้นตอนดังนี้

1. เข้าเว็บไซต์กรมสรรพากร (คลิก) จากนั้นเลือกปุ่ม “ยื่นออนไลน์” (สามารถยื่นภาษีตั้งแต่วันนี้ – 10 เม.ย. 66 หากมีการเปลี่ยนแปลงหรือขยายวันยื่นแบบภาษีระบบจะมีการแจ้งอัปเดตอีกครั้ง)

2. เมื่อเข้าสู่ระบบ ให้กดยื่นแบบออนไลน์ ส่วนใครที่เพิ่งยื่นภาษีเป็นครั้งแรกต้องสมัครสมาชิกก่อน

3. กรอกเลขประตัวผู้เสียภาษีอากร หรือชื่อผู้ใช้งาน (ก็คือเลขประจำตัวประชาชน) และรหัสผ่าน (ที่เคยตั้งไว้) จากนั้นกดปุ่มเข้าสู่ระบบ

4. กรมสรรพากรมีการเพิ่มระบบ OTP เพื่อยืนยันตัวตน หากใช้เบอร์เดิมให้เลือกเบอร์โทรศัพท์ที่แจ้งไว้ ระบบจะส่งรหัส OTP มายังเบอร์ที่ใช้ในปัจจุบัน หากมีการเปลี่ยนเบอร์ให้ระบุเบอร์โทรศัพท์ใหม่ จากนั้นกดขอรหัส OTP

5. ให้กรอกรหัส OTP ลงในช่องที่ระบุไว้ จากนั้นกดยืนยัน OTP

6. ระบบจะแสดงหน้าจอผู้มีภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา กดยื่นแบบ ภ.ง.ด. 90/91 ซึ่งเป็นแบบภาษีเงินได้ประจำปี

7. ระบบจะแสดงข้อมูลส่วนบุคคลต่างๆ ทั้งเลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร, ชื่อ-นามสกุล, วันเดือนปีเกิด, สถานที่ติดต่อ, ร้านค้า/กิจการส่วนตัว (ถ้ามี) และให้ระบุสถานะในปัจจุบันด้วย จากนั้นเลือกกดถัดไป

8. ระบบแสดงหน้ารายได้ เช่น รายได้จากเงินเดือน, รายได้จากฟรีแลนซ์-รับจ้างทั่วไป-วิชาชีพอิสระ, รายได้จากทรัพย์สิน การทำธุรกิจ, รายได้จากการลงทุน และรายได้จากมรดกหรือได้รับมา หากเป็นพนักงานประจำหรือมนุษย์เงินเดือน เลือกรายได้จากเงินเดือน กดที่ “ระบุข้อมูล

9. ใส่รายละเอียดเงินได้ทั้งหมด ภาษีหัก ณ ที่จ่าย เลขผู้จ่ายเงินได้ จากนั้นกดบันทึก

10 ระบบจะพากลับมาที่หน้ารายได้เหมือนเดิม ให้ตรวจสอบข้อมูลอีกครั้งว่าถูกต้องหรือไม่ (หากมีรายได้ที่นอกเหนือจากเงินเดือน ให้กรอกให้ครบถ้วน) จากนั้นกดถัดไป

11. ระบบจะแสดงรายการค่าลดหย่อนภาษีที่เรามีในปี 2565 โดยแบ่งออกเป็น 4 กลุ่ม คือ

 • กลุ่มที่ 1 ค่าลดหย่อนส่วนตัวและครอบครัว
 • กลุ่มที่ 2 ค่าลดหย่อนกลุ่มออมเงินและลงทุน
 • กลุ่มที่ 3 ค่าลดหย่อนกระตุ้นเศรษฐกิจตามนโยบายรัฐบาล
 • กลุ่มที่ 4 ค่าลดหย่อนบริจาค
  (กรอกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ประกันสังคม หรือใครที่มีการออมการลงทุนต้องกรอกข้อมูลให้ครบถ้วนเพื่อใช้สิทธิในการลดหย่อนภาษี)
 • ยื่นภาษี 2565 เช็กสิทธิลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ในกลุ่มการออม-ลงทุน
 • ช้อปดีมีคืน 2566 ซื้ออะไรได้บ้าง มีสิทธิได้คืนภาษีสูงสุดเท่าไหร่

12. หากกรอกข้อมูลในแต่ละกลุ่มครบถ้วนแล้วให้ตรวจสอบข้อมูลอีกครั้ง ทั้งข้อมูลเงินได้ทั้งหมด , การคำนวณภาษี และยอดที่ชำระ (ขอคืน) (หากมียอดเงินที่ต้องเสียภาษีสามารถขอผ่อนชำระภาษีได้)

13. เมื่อตรวจสอบข้อมูลครบถ้วนแล้ว กดปุ่ม “ยืนยันการยื่นแบบ” เป็นอันเสร็จสิ้นการยื่นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา